Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě
www.knauf-centum.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících.

1. Smluvní strany

Prodávající:
prodávajícím se podle těchto obchodních podmínek rozumí

Firma: Lenka Bernardová  
Se sídlem: Elišky Krásnohorské 980, 549 31 Hronov 
IČ: 09315110
DIČ: CZ7762143235
Zastoupená: Lenkou Bernardovou 
Tel: +420 602158369
e-mail: knaufcentrum@seznam.cz 
kontaktní osoba p.Tomáš Bernard 
(dále jen "prodávající")
Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2114731062/2700

Kupující:
Kupujícím se pro účel těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím internetového obchodu www.knauf-centrum.cz a sdělí prodávajícímu veškeré údaje potřebné k platnému uzavření obchodu - většinou v podobě vyplnění informací požadovaných v objednávkovém formuláři, publikovaném na www stránkách internetového obchodu.
(dále jen „kupující“)

2. Práva a povinnosti prodávajícího
- prodávající má povinnost vyřídit potvrzenou objednávku a následně dodat zboží na adresu kupujícího, v co možná nejkratším termínu,
- prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní své závazky, neodebere zboží či nezaplatí kupní cenu,
- prodávající má právo od závazné objednávky (kupní smlouvy) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění,
- prodávající má právo, zrušit objednávku nebo její část v případě, že:
a) zboží se již nevyrábí nebo neprodává
b) zboží je momentálně vyprodáno
Při chybném zadání výběru zboží kupujícím v objednávce a následné případné výměně zboží, je prodávající oprávněn účtovat k tíži kupujícího veškeré náklady spojené s výměnou zboží.

3. Práva a povinnosti kupujícího
- kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit dohodnutou cenu zboží, včetně případné ceny balného a dopravy a včetně DPH platné v době vyřízení objednávky zboží,
- kupující je povinen v objednávce uvést jen pravdivé údaje, správnou a úplnou poštovní adresu a v případě, že není totožná s dohodnutým místem dodání i adresu k dodání,
- kupující má právo vrátit zboží (odstoupit od smlouvy) do 14 dnů ode dne jeho doručení (k tomu blíže viz odstoupení od smlouvy),
- kupující má právo žádat o vymazání svých osobních údajů z databáze vedené prodávajícím,
- objednávku je kupující oprávněn stornovat e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo dosud expedováno; v případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, zejména prokázaných nákladů spojených s expedicí zboží kupujícímu

4. Odstoupení od smlouvy
V souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění má kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce a zboží ve stejné lhůtě vrátit. Vrácené zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech. Ke zboží musí být přiloženy veškeré obdržené dokumenty a kopie faktury nebo dodacího listu a objednávky. Kupujícímu bude nejpozději do 14-ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy vystaven a proplacen dobropis. 
Zboží jež je materiálem pro další zpracování (smísení, zabudování, úprava velikosti apod.), jeho charakter, způsob zpracování a technické vlastnosti jsou plně dány technickým listem výrobce  nelze vrátit ve smyslu podmínek uvedených výše. Pro účely seznámení kupujícího s "materiálem pro další zpracování" poskytne nebo zapůjčí prodávající na žádost kupujícího zkušební vzorek materiálu.
Jakékoliv zboží v množsví větším než 40kg jeho hmotnosti, zboží individuelně vyrobené či dopravené, indivuduelně upravené, individuelně rozbalené či přebalené za účelem individuální dopravy či manipulace považujeme za zakázkové zboží, které nelze vrátit ve smyslu podmínek uvedených výše. 


5. Prohlášení o ochraně osobních dat
Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tyto zpracovávat v oprávněném zájmu za účelem vyřízení objednávky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či vymazání včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Další informace:
-podmínky ochrany soukromí: https://www.knauf-centrum.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost
-podmínky zpracování osobních údajů: https://www.knauf-centrum.cz/osobni-udaje-heureka
-ochrana osobních údajů remarketing: https://www.knauf-centrum.cz/osobni-udaje-remarketing


6. Doprava a způsob platby
Vzhledem k rozmanitosti sortimentu nabídne prodávající dopravu do místa určení a její cenu kupujícímu ve vztahu ke konkrétní objednávce nebo poptávce. Nebude-li objednatel s cenou či nabídnutým způsobem dopravy souhlasit, bude mu nabídnuta jiná alternativa a nebude-li dosaženo jednoznačné dohody - objednávka bude bezplatně zrušena.
Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě do dodacího listu nebo jiným průkazným způsobem. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V tomto případě je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího).

Možnosti dopravy zboží:
a) Osobní odběr ve smluvních externích skladech uvedených na stránkách internetového obchodu www.knauf-centrum.cz
b) Prostřednictvím dopravy, kterou zajišťuje prodávající.

Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním.

7. Přechod vlastnického práva ke zboží
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny a dopravného

8. Způsoby platby
a) Bankovní převod - při osobním odběru i zaslání zboží.
b) Dobírka - při dodání externím dopravcem.

9. Záruky a garance
Není-li dohodnuto nebo prodávajícím uvedeno jinak, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet při převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží za zboží nové začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím, které jsou v rozporu s obecnými zásadami zacházení se zbožím určitého druhu.

10. Závěrečná ustanovení
Shora uvedené všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v době realizace objednávky, které je vždy považován za aktuální.
Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den expedice objednávky.

V Hronově 30.12.2020

 

knaufcentrum.cz

Lenka Bernardová  
knaufcentrum@seznam.cz
Tomáš Bernard
technické poradenství, objednávky, fakturace
t.602158369

(c) mibac a.s. 2021
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz