OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě
www.knauf-centum.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících.

1. Smluvní strany

Prodávající:
prodávajícím se podle těchto obchodních podmínek rozumí

Firma: mibac a.s.
Se sídlem: Milady Horákové 357/4, 568 02 Svitavy
IČ: 27528511
DIČ: CZ27528511
Zastoupená: Martinem Horákem, členem představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové spisová značka B 2683
Tel: +420 602106839
e-mail: horak@mibac.cz
kontaktní osoba p.Martin Horák
(dále jen "prodávající")
Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 1218360329/0800

Kupující:
Kupujícím se pro účel těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provádí objednání prostřednictvím internetového obchodu www.knauf-centrum.cz a sdělí prodávajícímu veškeré údaje potřebné k platnému uzavření obchodu - většinou v podobě vyplnění informací požadovaných v objednávkovém formuláři, publikovaném na www stránkách internetového obchodu.
(dále jen „kupující“)

2. Práva a povinnosti prodávajícího
- prodávající má povinnost vyřídit potvrzenou objednávku a následně dodat zboží na adresu kupujícího, v co možná nejkratším termínu,
- prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní své závazky, neodebere zboží či nezaplatí kupní cenu,
- prodávající má právo od závazné objednávky (kupní smlouvy) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění,
- prodávající má právo, zrušit objednávku nebo její část v případě, že:
a) zboží se již nevyrábí nebo neprodává
b) zboží je momentálně vyprodáno
Při chybném zadání výběru zboží kupujícím v objednávce a následné případné výměně zboží, je prodávající oprávněn účtovat k tíži kupujícího veškeré náklady spojené s výměnou zboží.

3. Práva a povinnosti kupujícího
- kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit dohodnutou cenu zboží, včetně případné ceny balného a dopravy a včetně DPH platné v době vyřízení objednávky zboží,
- kupující je povinen v objednávce uvést jen pravdivé údaje, správnou a úplnou poštovní adresu a v případě, že není totožná s dohodnutým místem dodání i adresu k dodání,
- kupující má právo vrátit zboží (odstoupit od smlouvy) do 14 dnů ode dne jeho doručení (k tomu blíže viz odstoupení od smlouvy),
- kupující má právo žádat o vymazání svých osobních údajů z databáze vedené prodávajícím,
- objednávku je kupující oprávněn stornovat e-mailem, pokud je objednávka přijatá a zboží nebylo dosud expedováno; v případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, zejména prokázaných nákladů spojených s expedicí zboží kupujícímu

4. Odstoupení od smlouvy
V souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění má kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Zboží však nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně kopie faktury. Zákazníkovi bude nejpozději do 14-ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrácena zaplacená částka, která bude snížena o náklady spojené s expedicí zboží. Zboží jež je materiálem pro další zpracování, jeho charakter, způsob zpracování a technické vlastnosti jsou plně dány technickým listem výrobce je považováno za zboží zakázkové, které nelze vrátit ve smyslu podmínek uvedených výše. Pro účely seznámení kupujícího s "materiálem pro dalšī zpracovånī" poskytne prodávající na žádost kupujícího zkušební vzorek materiálu. Odstoupení není nožné u zakázkového zboží vyrobeného na objednávku.

5. Prohlášení o ochraně osobních dat
Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Při uzavřením kupní smlouvy může být kupující vyzván k vyjádření souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) pro reklamní a marketingové potřeby prodávajícího. Pokud kupující souhlas výslovně neudělí, není jeho osobních údajů k danému účelu prodávající oprávněn použít. Jinak poskytnuté údaje slouží pouze pro interní potřeby prodávajícího a nejsou poskytovány třetím stranám. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající si vyhrazuje právo používat získané osobní údaje čas od času pro další nabídku zboží kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě prodávající odstraní údaje týkající se konkrétního kupujícího z vedené databáze (nebo všech databází).

6. Doprava a způsob platby
Vzhledem k rozmanitosti sortimentu nabídne prodávající dopravu do místa určení a její cenu kupujícímu ve vztahu ke konkrétní objednávce nebo poptávce. Nebude-li objednatel s cenou či nabídnutým způsobem dopravy souhlasit, bude mu nabídnuta jiná alternativa a nebude-li dosaženo jednoznačné dohody - objednávka bude bezplatně zrušena.
Kupující je povinen při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky dle dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud je zásilka neúplná nebo poškozená, je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě do dodacího listu nebo jiným průkazným způsobem. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zásilky potvrdí, je zásilka považována za bezvadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel (vyjma situace, kdy není možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky ihned při převzetí zásilky od dopravce. V tomto případě je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných nedostatcích ihned informovat prodávajícího).

Možnosti dopravy zboží:
a) Osobní odběr ve smluvních externích skladech uvedených na stránkách internetového obchodu www.knauf-centrum.cz
b) Prostřednictvím dopravy, kterou zajišťuje prodávající.

Pokud si kupující nepřevezme zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li kupující nebo jím pověřená osoba přítomna nebo není-li schopen uhradit kupní cenu apod.), je povinen nést v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním.

7. Přechod vlastnického práva ke zboží
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny a dopravného

8. Způsoby platby
a) Bankovní převod - při osobním odběru i zaslání zboží.
b) Dobírka - při dodání externím dopravcem.

9. Záruky a garance
Není-li dohodnuto nebo prodávajícím uvedeno jinak, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet při převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží za zboží nové začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím, které jsou v rozporu s obecnými zásadami zacházení se zbožím určitého druhu.

10. Závěrečná ustanovení
Shora uvedené všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v době realizace objednávky, které je vždy považován za aktuální.
Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den expedice objednávky.

Ve Svitavách 28.2.2017